Sjukpenning vid sjukskrivning

För att ha rätt till sjukpenning krävs att du:

  1. Är försäkrad i Sverige – försäkringstillhörighet (FTH)
  2. Har en sjukpenninggrundande inkomst (SGI)
  3. Har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom.


För sjukskrivning krävs att en behörig läkare utfärdar ett läkarintyg, där det framgår rätt och relevant information om diagnos, funktionsnedsättning samt vilka konsekvenser funktionsnedsättningen har på sjukpatientens möjligheter till arbete. Därefter fattar Försäkringskassan beslut om rätten rätt till ersättning från sjukförsäkringen.

Sedan 2008 är sjukpenningen tidsbegränsad, i normalfallet innebär det att man maximalt kan erhålla ersättning genom sjukpenning i två och ett halvt år. Därefter krävs ett uppehåll på minst tre månader innan man åter kan ha rätt till sjukpenning.

Övriga åtgärder

Alternativa insatser som kan göras: I vissa fall kan insatser sättas in i förebyggande syfte eller som återanpassningsåtgärder alternativt provas innan en sjukskrivning verkställs. Några insatser/åtgärder som kan göras:

  • Anpassning av arbetsplatsen
  • Arbetshjälpmedel
  • Bilstöd
  • Arbetsbyte
  • Utbildning - för att möjliggöra omplacering till andra arbetsuppgifter hos ordinarie arbetsgivare

Arbetsoförmögen

Den som är sjuk eller på annat vis är arbetsoförmögen kan söka sjukersättning från Försäkringskassan. Sjukersättning är en särskild ersättning för personer i åldersspannet 19-64 år som sannolikt aldrig kommer kunna arbeta heltid, pga. sjukdom, skada eller funktionsnedsättning.

Utförsäkring

Vad händer när man blir utförsäkrad från sjukpenning?

Vid försäkringsperiodens slut upphör sjukskrivningen och rätten till ersättning genom sjukpenning från Försäkringskassan försvinner. Efter utförsäkringen är tanken att den tidigare sjukskrivne skall kunna återgå till arbete. Att börja jobba igen är inte helt okomplicerat, riktade insatser och arbetsanpassning kan underlätta återgången till arbetet.

Om du inte bedöms ha förmåga att återgå till arbete, kan du antingen beviljas sjukersättning eller ekonomiskt bistånd om socialtjänsten bedömer att hushållet har ekonomiska problem.